Hva skal Bjerkreim Næringshage være?

Bjerkreim Næringshage er etablert – hva så & hva nå?

 

Det har nå gått noen måneder siden vi kunne feire etableringen av Bjerkreim Næringshage AS med en enorm marsipankake og positive aksjonærer.

Jeg har i siden den tid fått flere spørsmål fra bedriftsledere og enkeltpersoner som lurer på hvordan de kan bruke næringshagen, og hva som egentlig skjer videre herfra.

I denne artikkelen vil jeg derfor forklare litt mer rundt Næringshageprogrammet og hvordan Bjerkreim Næringshage kan bistå din bedrift.

Hva er egentlig en Næringshage?

Næringshageprogrammet er et offentlig tiltak, finansiert over statsbudsjettet og administrert av SIVA ((Selskapet for industrivekst) – et statlig selskap som blant annet har fokus på å fremme vekstkraften i distriktene, noe som fremgår av Næringshageprogrammets overordnede visjon:

 

SKAPE LEVEDYKTIG OG FREMTIDSRETTET NÆRINGSLIV I DISTRIKTENE

 

En Næringshage er dermed en operatør for Sivas næringshageprogram, og skal være et bedriftsfelleskap som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region. Næringshagene er utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å utvikle forretningsidéer, orientere seg i virkemiddelapparatet, arbeide med markedet og finne kapital.

I dag er det 39 slike Næringshager i landet, hvorav fire i Rogaland. (Suldal Vekst AS, Rogaland Ressurssenter AS, Ryfylke Næringshage AS og Medvind Næringshage AS) Programmet har nå besluttet at det ikke skal opprettes nye næringshager. Derimot er det ønskelig at nye noder etableres under eksisterende hager. Det er slik Bjerkreim Næringshage nå er organisert – som en node under Ryfylke Næringshage AS.

Som node under Ryfylke Næringshage AS har Bjerkreim Næringshage AS en veletablert og erfaren næringshage i ryggen, som aktivt vil bidra til at BNH skal få en god start, og ikke minst bli et viktig verktøy for utvikling av næringslivet i Bjerkreim (og omegn).

Her kan du lese mer om Siva og næringshageprogrammet

Hvem er Bjerkreim Næringshage egentlig for?

”En næringshage er vel bare for oppstartsbedrifter og enkeltpersonforetak som trenger et kontorfelleskap?”

Det er delvis sant. Bjerkreim Næringshage vil selvsagt ha fokus på oppstartsbedrifter og ny-etableringer. Både som støttespiller i oppstartsfasen, og med tilbud om kontorplass, felles ressurser og felleskap. For Bjerkreim Næringshage betyr det helt konkret at de som ønsker / trenger det, kan leie kontor i BNHs lokaler i de gamle lensmannslokalene på Vikeså. (Er du interessert i dette så ta gjerne kontakt undertegnede for mer informasjon.)

Jeg skriver at påstanden i begynnelsen av avsnittet her bare er delvis sann. Det nemlig slik at næringshageprogrammet i like stor grad er lagt opp til å bistå etablerte virksomheter i sitt nedslagsfelt. Det betyr at Bjerkreim Næringshage, i tillegg til å tilby oppstartshjelp og kontormuligheter for gründere og entreprenører, også skal tilby tjenester innen forretningsutvikling, kompetansebygging, nettverksbygging, finansiell og kommersiell bistand mv.

Bjerkreim Næringshage vil ta bruk lignende modell som Ryfylke Næringshage har hatt for sine næringshagebedrifter. Her benyttes flere verktøy og tjenester, med det felles mål å avdekke vekstområder i bedriftene, samt bistå med å komme frem til helt konkrete tiltak som bedriften kan gjennomføre for å ta ut avdekkede vekstpotensial.

 

Et eksempel på et slikt verktøy er VEKSTSPORET.

Vekstsporet er et verktøy utviklet av Ryfylke Næringshage, til bruk i alle landets næringshager, som er spesialdesignet for å avdekke vekstområder. Ved en systematisk tilnærming og gjennomgang av ulike områder i virksomheten (f.eks. markedsføring og salg, produktutvikling, internasjonalisering, styre og ledelsesarbeid mv.)

Ved å gjennomgå en slik prosess som Vekstsporet, kan bedriftene enten få bekreftet sine antakelser om hvor ”skoen trykker”, eller man får helt nye aha-opplevelser som gir grunnlag for nye tanker og ikke minst nye tiltak – som i sin tur kan vi ønsket effekt: VEKST.

En slik prosess vil være nyttig for de fleste bedrifter med jevne mellomrom. Ikke grunnet manglende kompetanse internt. Ofte sitter nemlig bedriften selv med de beste svarene og idéene. Men ved å bruke eksterne krefter som legger til rette for systematisk gjennomgang, setter man av tid til viktige diskusjoner og samtaler man i en ellers travel hverdag ikke finner rom for.

 

Hvem kan være en Næringshagebedrift?

En næringshagebedrift (også kalt en målbedrift) er en bedrift som inngår en avtale med Næringshagen om å benytte seg av tjenestene som hagen kan tilby. En slik avtale består som regel et minimum antall timer med rådgivning / forretningsutvikling. Det vil f.eks. si at en bedrift inngår en avtale på 10 timer i løpet av et år. Disse timene tas så ut i form av bistand fra Næringshagen (her kan NH også benytte eksterne aktører og kompetanse), enten det er en del av ”Vekstsporet” prosessen, eller bistand til å søke om midler til et prosjekt mv. Men å tenker du kanskje: Hvorfor ikke bare kjøpe ekstern bedriftsrådgivning andre steder? Hvorfor benytte Bjerkreim Næringshage til dette?

Her kommer SIVA sin finansieringsmodell inn i bildet: SIVA-midlene dekker inntil 75% av kostnadene en næringshagebedrift har ved kjøp av tjenester, primært forretningsutviklingshjelp fra næringshagen (som inngår i programmet). Det betyr næringshagebedrifter får inntil 75% rabatt på tjenester innen videreutvikling og vekst.

I utgangspunktet kan de fleste bedrifter i de fleste bransjer bli en næringshagebedrift, med noen få unntak (lag, foreninger, festivaler etc.). De fleste næringshagebedriftene inngår i samlebegrepet SMB (Små og mellomstore bedrifter), og har som regel under 100 ansatte.

Det er heller ingen krav til å være samlokalisert eller aksjonær i Næringshagen for å bli en Næringshagebedrift.

I tillegg er det slik at når næringshagen arrangerer kurs og konferanser vil Næringshagebedriftene ha en redusert avgift til disse, i forhold til øvrige bedrifter.

Så – en stor og viktig del av Bjerkreim Næringshage vil være knyttet til SIVA sitt program og til Vekstsporet som beskrevet over.

Men ikke alt.

 

Ikke bare SIVA og Vekstsporet

Det er også et annet viktig område som vi skal jobbe med i Bjerkreim Næringshage, som ikke inngår i SIVAs Næringshageprogram. Det vil inngå i det vi kaller ”prosjekter”. Ryfylke Næringshage har lang og god erfaring med å søke støtte til, og gjennomføre, ulike prosjekter som bidrar til vekst og utvikling i regionen. Det kan f.eks. være prosjekter knyttet til utvikling, kommersialisering og markedsføring av konsepter innen lokalmat og reiseliv. Dette er nemlig to av hovedfokusområdene til BNH (de øvrige er kultur, teknologi og landbruk).

Også her har vi verdifull kompetanse via Ryfylke Næringshage til disposisjon, og med allerede midler bevilget fra Fylkesmannen vil vi allerede nå starte arbeid med et prosjekt innen mat / reiseliv.

Jeg håper og tror at Bjerkreim Næringshage med dette vil kunne være et etterlengtet og relevant tilbud for nyetablerere så vel som etablert næringsliv i kommunen