Om Bjerkreim Næringshage AS

Vekst og utvikling av lokalt næringsliv!

Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å utvikle forretningsidéer, orientere seg i virkemiddelapparatet, arbeide med markedet og finne kapital. Bjerkreim Næringshage har som hovedformål å bidra til vekst i lokalt næringsliv både innen tradisjonelt næringsliv som for eksempel produksjon, service og varehandel,  og landbruk. 

Næringshageprogrammet er et offentlig tiltak, finansiert over statsbudsjettet og administrert av SIVA ((Selskapet for industrivekst) – et statlig selskap som blant annet har fokus på å fremme vekstkraften i distriktene, noe som fremgår av Næringshageprogrammets overordnede visjon:

SKAPE LEVEDYKTIG OG FREMTIDSRETTET NÆRINGSLIV I DISTRIKTENE

En Næringshage er dermed en operatør for Sivas næringshageprogram, og skal være et bedriftsfelleskap som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region.

Les mer om Næringshageprogrammet i denne artikkelen.

Bjerkreim Næringshage AS blir en del av det nasjonale næringshageprogrammet og vil arbeide for vekst og utvikling av næringslivet i Bjerkreim.

  • Vi vil tilby samlokalisering av bedrifter som ønsker et felles arbeidsmiljø i Nesjane 3
  • Tilby forretningsutvikling og rådgivning ved hjelp av næringshagenes egne verktøy: Vekstsporet
  • Jobbe med prosjekter for nyskaping og nytenking i kommunen. 

Under kan du lese litt om hvilke fokusområder vi har valgt ut for arbeidet vårt.

Fokusområder

Lokalmat

Lokalmat er et viktig område når vi snakker om næringsutvikling i en landbrukskommune som Bjerkreim. Markedet etterspør mer kortreist og lokalprodusert mat. Vi tror lokalmat har stort potensial i Bjerkreim, kombinert med reiseliv og turisme kan dette bli en næring som kan skape vekst og utvikling i kommunen.

Reiseliv

Reiseliv er en annen viktig grunnpilar for en naturkommune som Bjerkreim. Laksefiske og turmuligheter, kombinert med gårdsopplevelser og geoturisme gjør at de som vil satse på reiseliv og turisme har store muligheter.

Landbruk

Bjerkreim er Norges største sauekommune, og den største næringen er nettopp landbruk. Vi har anledning til å fornye og modernisere landbruket i form av ny teknologi, eller kombinere det med øvrige tilleggsnæringer som nevnt her, nemlig mat og reiseliv. Næringshagen skal være med som pådriver til fortsatt levedyktig landbruk.

Teknologi

Teknologi er et spennende felt for BNH. Vi vil være fremoverlent i forhold til hvordan teknologi kan være med å prege arbeidslivet i Bjerkreim. Det kan være knyttet til ny teknologi i landbruket, produksjon, digitalisering eller annet. Allerede benytter store deler av landbruket i Bjerkreim melkeroboter. Vi tror og håper at ny teknologi, enten det er snakk om digitalisering, velferdsteknologi og landbruksteknologi, kan være en næring for Bjerkreim.

Organiseringen av Bjerkreim Næringshage

Bjerkreim Næringshage AS er organisert som en node under Ryfylke Næringshage. Det betyr at vi i Næringshageprogrammet rapporterer til Ryfylke Næringshage som hovedmiljø rapporterer videre til SIVA.

Videre betyr det at BNH har tilgang til kompetanse og bistand fra en etablert og erfaren Næringshage med større stab. Les mer om Ryfylke Næringshage her.

Variert eierskap

Bjerkreim Næringshage er organisert som et eget aksjeselskap bestående av 30 aksjonærer, hvorav de største er Bjerkreim Gruppen AS, Bjerkreim Kommune og Espeland Gruppen AS.

I tillegg til nevnte aksjonærer er også landbruksorganisasjonene Bondelaget og Sau og Geit med som aksjonærer. Det betyr at BNH har et bredt og variert eierskap.

Fra stiftelsesmøte av Bjerkreim Næringshage AS 29.november 2017

Styret og ledelse

Styret  BNH består i dag av følgende medlemmer:

  • Rune Gåsland fra Bjerkreim Gruppen AS (styreleder)
  • Hallvard Vikeså fra Felleskjøpet (styremedlem)
  • Mari S. Falkum fra Cirkle K (styremedlem)
  • Gerd Siqvaland Engelsgjerd fra Bjerkreim Kommune (styremedlem)
  • Egil Braastad Hansen fra Kverneland Group (varamedlem)

Daglig leder av Bjerkreim Næringshage AS er Rune Bjerkreim.

Samlokalisering gir synergi

En viktig del av en næringshage er å samlokalisere bedrifter for å skape synergi og samarbeid. I BNH har vi ved oppstarten følgende bedrifter som deler kontor og samarbeider:

Vil du leie kontor i næringshagen?